UpWord English

EATS

English across the subjects

EATS je program rozšířené výuky angličtiny pro děti na 1.stupni základní školy. Vychází z metody CLIL (Content and Language Integrated Learning – tj. výuka jazyka současně s výukou předmětu) a je zapracován do "Školního vzdělávacího programu" ZŠ Hanspaulka.. Program byl na ZŠ Hanspaulka spuštěn v roce 2006.

 • program EATS zajišťuje výuku angličtiny od první do páté třídy
 • výuku vedou rodilí mluvčí s pedagogickým vzděláním, v 1. a 2.třídě je k dispozici český asistent
 • v 1. a 2.třídě mají děti až 6 hodin angličtiny týdně, z toho 2 hodiny výtvarné a hudební výchovy v rámci povinné výuky.. Používáme software Genki English, Raz Kids a od 2.třídy učebnice Kid's Box.
 • od 3. do 5.třídy mají děti 7 hodin angličtiny týdně, z toho 2 hodiny výtvarné výchovy a pracovních činností. Používáme převážně učebnice Kid's Box, od 5.třídy také Complete PET (příprava na zkoušky YLE/KET/PET)
 • výuka probíhá nenásilnou formou, ne drillem
 • rodiče jsou každý týden písemně informováni o probírané látce
 • rodilí mluvčí i asistenti procházejí pravidelně speciálním školením

Přehled hodin vyučovaných rodilým mluvčím týdně:

  1.třída 2.třída 3.třída 4.třída 5.třída
Výtvarná výchova 1 1 1 1 1
Hudební výchova 1 1 - - -
Pracovní činnosti - - 1 1 1
Anglický jazyk - dopoledne 2 2 3 3 3
Anglický jazyk - odpoledne 1 2 2 2 2
Celkem 5 6 7 7 7

V prvních dvou ročnících se zaměřujeme na poslech, komunikaci a základy čtení. Třída je dělena do dvou skupin a v každé skupině vyučuje 1 rodilý mluvčí a 1 česky mluvící asistent.

Od třetí třídy jsou všechny děti na takové úrovni, že již zvládnou výuku bez pomoci asistenta. Třída již není rozdělena na 2 skupiny, nicméně děti stále vyučují 2 rodilí mluvčí. Děti pracují v malých skupinkách nebo indivinduálně s učitelem. Používáme metodu inkluze (tzv. Universal Design for Learning), která je založena na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte.Děti jsou vedeny k tomu, aby se naučily přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok ve studiu.
V
e 3. až 5.třídě se prohlubuje rozvoj poslechových a komunikačních schopností, takže studenti postupně komunikují v angličtině s větší jistotou. Pokud se týče čtení a psaní, měly by být na konci 5.ročníku minimálně na úrovni A2. Většina dětí by pak měla dosáhnout úrovně B1 a složit mezinárodní zkoušku KET, případně PET.


Obecné Principy výuky v programu EATS

 • Výuka je založena na porozumění a komunikaci, jedná se o přechod od znalosti primárnně pasívní ke znalosti aktivní.
 • Děti si angličtinu osvojují přirozenou cestou - podobně jako si osvojily mateřský jazyk. Jedná se o nepřekladovou metodu učení. Rodilý mluvčí často při výuce používá gestikulaci, pomůcky a obrázky, takže děti mohou různé pokyny slyšet a zároveň vidět a snáze pochopí, co znamenají. Spojí si tak sluchový a zrakový vjem a při opakovaných činnostech si je zafixují.Využíváme metodu TPR (Total Physical Response),  která je jednou z nejúspěšnějších metod ve výuce cizích jazyků.
 • Angličtina slouží jako nástroj pro komunikaci. S rodilým mluvčím se děti domluví pouze v angličtině. Asistenti mluví ve třídě také převážně anglicky. Jsou dobře proškoleni a vědí, kdy a jak a jestli vůbec mateřský jazyk použít.
 • První setkání s výukou cizího jazyka bývá často určující pro další motivaci a chuť učit se.  Proto zařazujeme do výuky co nejvíce her, říkanek, písniček a prvků dramatické výchovy. Při těchto činnostech získávají děti jazykové znalosti podvědomě a přitom daleko intenzivněji, než při běžném učení. Formou hry se radostně, přirozeně a bez jakéhokoli násilí naučí mnoho cizích slovíček a proniknou do zákonitostí základní gramatiky.  Při hře lehce překonávají nejistotu a zábrany.
 • Snažíme se pro děti vytvořit přátelské a bezpečné prostředí. Úzce spolupracujeme s třídními učiteli a administrativou školy, společně vytváříme pravidla a dbáme na jejich dodržování.
 • Rodilí mluvčí do vyučovacího procesu přináší i svou kulturu, tradice a zvyklosti. Děti se tak učí i multikulturní výchově - poznávají tradice a zvyklosti anglofonních zemí a učí se vážit si kulturních rozdílů.

o naší metodologii

Od školního roku 2014/15 používáme ve třídách novou metodu tzv. Daily 5, též nazývanou inkluze (v angličtině "Universal Design for Learning"). Tato metoda je založena na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte. Děti jsou od první třídy vedeny k tomu, aby se naučily přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok ve studiu. Naším cílem je, aby žáci v průběhu svého vzdělávání získali potřebné dovednosti a návyky a vnitřní motivaci, která jim umožní se vzdělávat samostatně (v angličtině se tomu říká "self-directed learning").

Žádná skupina není zcela homogenní

Každý student je v některých oblastech učiva silný a jiných se naopak potřebuje zdokonalit  – a to i v rámci jednoho předmětu.  Nejpoužívanějším způsobem, jak se s tímto faktem vypořádat je tzv. metoda “vyučování pro střed,” při které je vyučování cíleno na průměrného žáka v dané třídě nebo skupině.  Výsledkem je situace, kde jsou nejpokročilejší studenti drženi zpět a nejslabší vyučovanou látku těžko zvádají.  Tato situace se projevuje i ve třídách, které jsou rozděleny podle úrovně schopností žáků.  Nikomu ze studentů není poskytováno přesně to, co potřebuje a žádný z nich nemůže postupovat svým vlastním tempem. 

Proč jsme začali používat přístup nazvaný The Daily 5 

Když jsme si uvědomili, že v každé skupině jsou žáci různých úrovní, začali jsme hledat metodologii, která by umožnila každému žákovi postupovat samostatně, vlastním tempem a pod individuálním vedením vyučujícího.  Výsledkem našeho hledání je metoda nazvaná The Daily 5.  Zaměřuje se na vyučování jazykové gramotnosti za pomoci pěti různých studijních aktivit, které jsou žáci schopni plnit samostatně, zatímco učitel se věnuje skupinkám o dvou až čtyřech dětech nebo pracuje se studenty individuálně.  The Daily 5 zahrnuje následující aktivity:

Read-to-Self (čtení pro sebe): žáci si potichu čtou podle své úrovně jazyka pro upevnění znalosti větné skladby, rozšíření slovní zásoby a zdokonalení plynulosti čtení.

Read-to-Someone (čtení někomu jinému): žáci pracují ve dvojicích, čtou jeden druhému pro zdokonalení plynulého mluveného projevu, výslovnosti a poslechových dovedností.

Writing Practice (psaní)

Word Work (práce se slovy): žáci se za pomoci různých aktivit učí nová slovíčka a jejich psanou podobu.

Listen to someone read (poslech čtení někoho jiného): žáci poslouchají příběhy čtené mnoha různými rodilími mluvčími, pro zdokonalení jejich schopnosti porozumění a výslovnosti mluvené angličtiny.

Metoda The Daily 5 umožňuje, aby každý žák pracoval na své vlastní úrovni, zatímco učitel si bere stranou jednotlivé žáky nebo malé skupinky o dvou až čtyřech žácích, kterým se věnuje individuálně. Každý žák má tak možnost postupovat svým tempem a bez starosti o to, jestli je považován za lepšího nebo horšího, než ostatní.

Proč nezačít používat The Daily 5 ve skupinkách rozdělených podle pokročilosti?

Velké množství vědeckého výzkumu jednoznančně prokazuje, že pokud se žáci považují za slabé, jejich výsledky zůstanou na nízké úrovni.  Vidíme to i ve vlastní praxi: pokud děti vnímají, že jsou zařazeny do slabší nebo do silnější skupiny, ovlivňuje to jejich přístup k sobě samým i k ostatním.  Vytvoření skupin žáků s různými úrovněmi vyloučí toto neužitečné a poškozující vnímání některých jako hloupých a jiných jako nadaných. 


cíle jednotlivých předmětů

„Language arts“ – výuka AJ dle učebnic Kid's Box (Cambridge University Press), které se zaměřuje na výuku anglického jazyka na principu mnohačetných inteligencí (dle Gardnera):
   - Lingvistický (slova a jazyk)
   - Logicko-matematický (čísla a logika)
   - Hudební (hudba, zvuky, rytmus)
   - Pohybový (fyzická zkušenost a pohyb, dotyk a cítění)
   - Prostorově-vizuální (obrázky, tvary, představy, 3D prostor)
   - Interpersonální (lidský kontakt, komunikace, kooperace, týmová práce)
   - Intrapersonální (sebereflexe, sebeobjevování)

Hudební výchova – písničky a říkanky pomáhají dětem upevnit si AJ v rámci rytmických, rýmujících se a velmi jednoduše zapamatovatelných frází, čímž získávají větší jistotu v aktivním používání jazyka (vs. pasivní znalost – tj. pouze poslech)

Výtvarná výchova – splňuje následující tři cíle:
   - praktické procvičení jazyka skrze úvodní motivační aktivitu společně s motivací pro výtvarnou činnost hodiny
   - rozšíření slovní zásoby skrze pojmenovávání různých forem stejných předmětů
   - upevnění si základní slovní zásoby spojené s organizací výuky ve třídě (tj. různé pokyny)

 

TOPlist