UpWord English

Informace k zápisu

Informace k zápisu do programu UpWord English na školní rok 2017/2018

Vážení rodiče,

máte-li zájem přihlásit vaše dítě v příštím školním roce do programu UpWord English, pročtěte si prosím následující informace. Projděte si také tyto webové stránky, kde se dozvíte další informace o nás a našem programu. Náš program je úzce spjat se ZŠ Hanspaulka a proto se zajímejte i o dění na této škole.

Nejprve  je třeba absolvovat  zápis  do školy a poté ještě zápis do programu UpWord English.  V letošním roce se bude  konat ve dnech 4. a 5. dubna 2017.  My budeme k dispozici v učebně č.10 vedle zápisu (první dvě třídy jsou určeny pro zápis do školy a poslední třída na stejné chodbě je určena pro zápis do UpWord English). Vaše dítě si zapíšeme a předáme vám dotazníky a přihlášku. Naši vyučující si promluví s vašim dítětem a otestují si jeho úroveň angličtiny, shopnost soustředit se, komunikační schopnosti apod.. Zároveň se budete moci zeptat na cokoli ohledně našeho programu.

Přihlášku a dotazník pro rodiče je třeba vyplněné odevzdat do 12.4. 2017. Přijetí do programu UpWord English je podmíněno přijetím vašeho dítěte do 1.třídy ZŠ Hanspaulka.
Rozhodnutí o přijetí vám tedy bude sděleno až po uzavření přijímacího řízení školy. Budeme-li potřebovat další doplňující informace, budete pozváni i s dítětem  na další pohovor. Zda vaše dítě bylo či nebylo přijato do našeho programu, se dozvíte e-mailem přibližně do měsíce od uzavření příjmu přihlášek.

Přihlášku je také možné si stáhnout zde:: přihláška a informace. a přinést ji vyplněnou k zápisu.
 

Kritéria přijetí dítěte do programu UpWord English

Děti přijímáme na základě počtu dosažených bodů během přijímacího řízení. Úroveň pokročilosti nemá vliv na přijetí dítěte do programu UpWord. Děti jsou děleny do skupin podle několika kritérií v souladu s naší metodologií.*) Nejsou tedy děleny pouze podle dosažené úrovně angličtiny.

V bodovém systému jsou zahrnuta tato kritéria (získat lze maximálně 60 bodů):

 • Dítě má v našem programu staršího sourozence (10 bodů)
 • Dítě navštěvovalo předškolní program ELF a vyučující dítěte jej doporučil (10 bodů)
 • Posouzení dítěte při osobním pohovoru během zápisu, jako např. komunikační schopnosti, samostatnost, schopnost soustředit se apod. (max. 20 bodů)
 • Posouzení vyplněného dotazníku pro rodiče (max. 20 bodů)

Základním předpokladem ke vstupu do UpWord English je přijetí do ZŠ Hanspaulka. Při umístění dvou či více dětí na posledním místě bude rozhodnuto tak, aby  ve třídě byl vyrovnaný počet dívek a chlapců. Přihlíženo bude i k datu odevzdání přihlášky. Při osobním pohovoru bude zároveň otestována úroveň angličtiny každého dítěte, ale na přijetí do programu nebude mít žádný vliv.

 *)  Od školního roku 2014/15 používáme ve třídách metodu "Universal Design for Learning". Tato metoda je založena na individuálním přístupu k potřebám každého dítěte. Děti jsou od první třídy vedeny k tomu, aby se naučily přijmout odpovědnost za svůj vlastní pokrok ve studiu. Metoda se zaměřuje  na vyučování jazykové gramotnosti za pomoci pěti různých studijních aktivit, které jsou žáci schopni plnit samostatně, zatímco učitel se věnuje skupinkám o dvou až čtyřech dětech nebo pracuje se studenty individuálně. 

Detailněji k této metodě zde:http://upword-english.wbs.cz/EATS.html v odstavci "O naší metodologii"


Jak se děti v našem programu angličtinu učí

 • Děti si angličtinu osvojují přirozenou cestou - podobně jako si osvojily mateřský jazyk. Jedná se o nepřekladovou metodu učení. Rodilý mluvčí často při výuce používá gestikulaci, pomůcky a obrázky, takže děti mohou různé pokyny slyšet a zároveň vidět a snáze pochopí, co znamenají. Spojí si tak sluchový a zrakový vjem a při opakovaných činnostech si je zafixují.
 • Využíváme metodu TPR (Total Physical Response),  která je jednou z nejúspěšnějších metod ve výuce cizích jazyků. Jde o nepřímý, ale zároveň velmi účinný způsob učení. Učitel dává pokyny v angličtině a gesty či mimikou naznačuje, co je obsahem věty.
 • Angličtina slouží jako nástroj pro komunikaci. S rodilým mluvčím se děti domluví pouze v angličtině. Asistenti mluví ve třídě také převážně anglicky. Jsou dobře proškoleni a vědí, kdy a jak a jestli vůbec mateřský jazyk použít.
 • První setkání s výukou cizího jazyka bývá často určující pro další motivaci a chuť učit se.  Proto zařazujeme do výuky co nejvíce her, říkanek, písniček a prvků dramatické výchovy. Při těchto činnostech získávají děti jazykové znalosti podvědomě a přitom daleko intenzivněji, než při běžném učení. Formou hry se radostně, přirozeně a bez jakéhokoli násilí naučí mnoho cizích slovíček a proniknou do zákonitostí základní gramatiky.  Při hře lehce překonávají nejistotu a zábrany.
 • Snažíme se pro děti vytvořit přátelské a bezpečné prostředí. Úzce spolupracujeme s třídními učiteli a administrativou školy, společně vytváříme pravidla a dbáme na jejich dodržování.
 • Rodilí mluvčí do vyučovacího procesu přináší i svou kulturu, tradice a zvyklosti. Děti se tak učí i multikulturní výchově - poznávají tradice a zvyklosti anglofonních zemí a učí se vážit si kulturních rozdílů.

Proč zvolit právě program UpWord English

 • je to cenově dostupná alternativa soukromých škol s výukou v angličtině
 • děti se učí angličtinu přímo ve své škole, nemusí nikam docházet (dvě hodiny jsou v rámci vyučování a  dvě hodiny hned po obědě)
 • zlepšuje ústní komunikační schopnosti
 • rozvíjí mezikulturní poznání a porozumění
 • zvyšuje sebedůvěru studentů jak v jazyce, tak ve vyučovacím předmětu

Přínosem tohoto programu je výuka anglického jazyka nenásilnou formou, která napodobuje učení mateřského jazyka v dětství. Žáci se neučí jednotlivá slovíčka a izolované výrazy, ale prostřednictvím činností vnímají a přijímají jazyk v jeho celku. Děti tak získají pevný jazykový základ,  který jim umožní spolu s dalším studiem dosáhnout úrovně jazyka srovnatelné s rodilými mluvčími. Budou schopni komunikovat v běžných životních situacích a angličtina se stane jejich přirozeným dorozumívacím prostředkem.


Nejčastější otázky a odpovědi

Jakou třídu bude moje dítě navštěvovat, bude-li přijato do programu UpWord?

Na ZŠ Hanspaulka se každým rokem otevírá vždy jedna třída (1.B), s maximálním počtem 25 dětí. Výběr do této třídy probíhá podle výše uvedených kritérií.

Jaké je propojení UpWord s českou školou?

UpWord je soukromý program, který rozšiřuje výuku na české škole, je zakomponován do školního rozvrhu a školní výukového plánu. Vyučující angličtiny úzce spolupracují s jejich českými protějšky a metodička i koordinátorka programu UpWord jsou v neustálém kontaktu s ředitelem školy a dalšími administrativními pracovníky.

Je UpWord English  soukromý program nebo je státní jako česká škola?

UpWord je soukromý program plně financovaný ze školného, které platí rodiče dítěte zařazeného do programu. Školné činí přibližně 2 400 Kč za měsíc. Vybrané školné je užito k pokrytí nákladů spojených pouze s programem (materiály pro studenty a učitele, pronájem učeben, počítačová technika, učebnice, platy učitelů a jejich asistentů aj.).


Jak jsou rodiče informováni o pokroku žáka?

Každý týden děti dostávají Týdenní plán (co se bude probírat) a kopie bude vyvěšena i na našich webových stránkách. Třikrát do roka nabízíme rodičům individuální konzultace s vyučujícími. Na vyučování je možné se podívat v rámci Dne otevřených dveří. Na závěr každého pololetí obdrží děti podrobné hodnocení a na konci roku certifikát potvrzující zdárné dokončení ročníku.


Jak mohu pomoci svému dítěti s výukou angličtiny doma?

UpWord English nabízí během školního roku zdarma semináře pro rodiče, jejichž náplní jsou témata související s tím, jak rodiče mohou pomoci svým dětem s výukou mimo školu. Naši učitelé jsou rodičům kdykoli k dispozici pokud jde o projednání různých učebních strategií a způsobů, jak pomoci dítěti využít celý jeho potenciál při výuce angličtiny. Rodiče jsou prostřednictvím našich webových stránek každý týden informováni o probírané látce. Zde si mohou přečíst, co se děje v hodinách, jaký domácí úkol děti dostaly a další sdělení.


Zmešká-li mé dítě výuku, např. z důvodi nemoci, budou mi peníze za tyto hodiny vráceny?

Rodiče na začátku každého školního roku obdrží e-mailem informace s podrobným rozpisem plateb. Při výpočtu školného se přihlíží ke všem předem známým státním svátkům, školním prázdninám a dalším speciálním akcím, jako školy v přírodě, takže rodiče platí pouze za hodiny, které se opravdu konají. Bohužel nemůžeme vracet peníze za zameškané hodiny z důvodu nemoci nebo z jiných osobních důvodů, pokud výuka proběhla.


Může být moje dítě vyloučeno z programu UpWord? Na jakém základě?

Cítíme hlubokou odpovědnost vůči rodičům a dětem zařazeným do programu za zajištění bezpečného, kladného, povzbudivého a efektivního prostředí, ve kterém jsme schopni splnit své cíle: naučit děti angličtinu, a zároveň je vést k sebeúctě, k dobrým vztahům ke svému okolí, a k dovednostem a návykům, které jim pomohou stát se pozitivní součástí společnosti. Pokud se nějaké problémy s dítětem objeví, informujeme okamžitě rodiče a hledáme společné řešení. Vždy se snažíme využít všech dostupných způsobů, tak, aby mohlo každé dítě v programu pokračovat až do konce 5. třídy.  Pokud však budeme mít pocit, že veškeré naše úsilí opakovaně selhává a žák nadále neprojevuje o výuku zájem, nemá úctu k učitelům a k ostatním žákům, nebo pokud nevykazuje žádný pokrok z důvodu špatného chování nebo z důvodu poruchy učení, na jejíž zvládnutí nejsme dostatečně odborně zdatní, vyhrazujeme si právo takovéhoto žáka z programu vyjmout.

TOPlist