UpWord English

Systém hodnocení


Every other Monday you will receive a WIP (Work In Process) that will give you the information for the required work (including unit tests) for a two week period.  Your English grade for the semester will primarily be based on earning a possible 100 points on each WIP in the following areas:

 1. Reading work - 15 points possible

 2. Writing work - 15 points possible

 3. Workbook  - 15 points possible

 4. Word work - 15 points possible

 5. Speaking & Listening work - 20 points possible

 6. Behaviour - 20 points possible (see the chart below)


 

4 points -

100%

of class time

3 points -

more than half of class time

2 points -

50%

of class time

1 point -

less than half

of class time

0 points -

0%

of class time

Positive attitude

         

Neat work

         

Turned in work on time

         

Had all materials

         

Followed Class Rules without warnings

         

You can also earn or lose additional points for positive or negative marks in your Student Book.

+ 5 points for one positive note in Student Book

- 5 points for one negative note in Student Book


TOTAL WIP POINTS EARNED ___  :  100 points possible =   ______%

1 = 100% - 94%   1- = 93% - 88%   2 = 87% - 75%   3 = 74% - 50%   4 = 49% - 30%   5 = 29% - 0

In addition, you will be assigned regular projects that will be completed in a 3-5 week period.  Projects will be graded based on the rubric given for the specific project.  Projects count as a double grade (1 Project grade = 2 WIP grades).


SEMESTER MARKS are calculated as the average of all grades based on the following scale:

1 = 100% - 89%      2 = 88% - 75%      3 = 74% - 50%      4 = 49% -30%      5 = 29% - 0
Každé druhé pondělí děti dostanou dokument nazvaný WIP (Work In Process), ve kterém budou popsány úkoly na následující dva týdny (včetně testů z právě probírané kapitoly).  Známka, kterou děti dostanou na konci každého pololetí bude vycházet především z hodnocení jejich práce na jednotlivých WIP-ech.  Za splněné úkoly v každém WIPu mohou děti získat 100 bodů v následujících katagoriích:

 1. Čtení - 15 možných bodů

 2. Psaní - 15 možných bodů

 3. Pracovní sešit  - 15 možných bodů

 4. Word work - 15 možných bodů

 5. Mluvení a poslech - 20 možných bodů

 6. Chování/přístup - 20 možných bodů (podle následující tabulky)


 

4 body -

100%

vyučování

3 body -

více než polovina vyučování

2 body -

50%

vyučování

1 bod -

Méně než polovina vyučování

0 points -

0%

vyučování

Positivní přístup

         

Pečlivá práce

         

Úkoly odevzdány včas

         

Má veškeré studijní materiály

         

Dodržování třídních pravidel bez napomínání

         

Za pochvalu nebo poznámku v žákovské knížce mohou žáci získat (nebo naopak ztratit) další body:

+ 5 bodů za pochvalu v ŽK

- 5 za poznámku v ŽK


CELKOVÝ POČET ZÍSKANÝCH BODŮ ______  :  100 možných bodů  =   ______%

1 = 100% - 94%   1- = 93% - 88%   2 = 87% - 75%   3 = 74% - 50%   4 = 49% - 30%   5 = 29% - 0

Děti budou v průběhu pololetí pracovat také na pravidelných tří až pěti-týdenních projektech.  Projekty budou známkovány podle pravidel stanovených speciálně pro každý projekt a tyto známky budou mít dvojnásobnou “váhu” (1 známka z projektu = 2 známkám z WIPu).


ZNÁMKY NA KONCI POLOLETÍ budou vypočítány jako průměr všech známek podle následující stupnice:

1 = 100% - 89%      2 = 88% - 75%      3 = 74% - 50%      4 = 49% -30%      5 = 29% - 0 

TOPlist